Teoretyczne podstawy wychowania. Przedłożenie zagadnień | PDF

10,00 


Format książki: PDF
Autor: Marek Marczewski
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 300

 

Kategoria: Tag:

Ze spisem treści książki można się zapoznać po kliknięciu w poniższy link:
Spis treści_Teoretyczne podstawy wychowania. Przedłożenie zagadnień

 

Podręcznik Teoretyczne podstawy wychowania przygotowany przez dr. hab. Marka Marczewskiego, teologa i pedagoga, prof. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, został pomyślany jako publikacja umożliwiająca studentom pedagogiki różnych specjalności uzupełnienie wiedzy podstawowej oraz – jak pisze autor – „wzmocnienie postaw pedagoga w zakresie oddziaływań wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”.

Podręcznik dzieli się na dwie części. Część pierwsza, „wykładowa”, prezentuje szereg powiązanych ze sobą podstawowych koncepcji i pojęć istotnych dla teorii wychowania (np. wychowanie, pedagogika, socjalizacja, rodzina jako środowisko wychowania, pozarodzinne podmioty wychowujące). Cześć druga, „ćwiczeniowa”, to wybór specjalistycznych artykułów omawiających bardziej szczegółowo zagadnienia przedstawione w części „wykładowej”.

W recenzji podręcznika Marczewskiego napisanej przez dr. hab. Tadeusza Sakowicza, prof. UJK w Kielcach, czytamy: „Prezentowane problemy są wyjątkowo aktualne i logicznie dobrane. […] Autor opracowania prezentuje bardzo dobrą znajomość warsztatu badawczego w naukach społecznych, a prezentowane tematy zostały przedstawione wnikliwie i na wysokim poziomie merytorycznym. […] Recenzowane opracowanie jest świadectwem, jak rozliczne koncepcje pedagogiczne inspirują do refleksji z zakresu pogłębionego humanitaryzmu, a przede wszystkim podejścia do człowieka z pozycji najbardziej odpowiedzialnej, a mianowicie personalistycznej”.

 

Marek Marczewski, dr hab., teolog i pedagog pastoralny; pracuje na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Redaktor pracy zbiorowej Pedagogika pastoralna (Lublin 2003), autor prac z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, inicjacji chrześcijańskiej, pedagogii wiary. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z metodologią pracy naukowej (Proseminarium. Suwałki 1995 razem z J. Jeziorską). Jest autorem wielu haseł w Encyklopedii Katolickiej (Lublin 1973-2014), Leksykonie teologii pastoralnej (Lublin 2006), Słowniku katechetycznym (Warszawa 2007) oraz licznych tekstów w pracach zbiorowych z zakresu katechetyki. Jest autorem książki Pedagogia Nowego Człowieka wobec społeczno-kulturowych wyzwań ponowoczesności (Kraków 2017), Stanowisko wobec dokumentu »Standardy edukacji seksualnej w Europie: Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem« (Ostrołęka 2019), Płciowość i wychowanie człowieka (Gdańsk 2020 razem z Pawłem Skrzydlewskim), a także współredaktorem tomu Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne (Gdańsk 2015) oraz redaktorem naczelnym pracy zbiorowej Pedagogika rodziny. Podejście systemowe (T. 1-3. Gdańsk 2016-2018). Jest także autorem podręczników z zakresu pedagogiki: Teoretyczne podstawy wychowania. Przedłożenie zagadnień (Gdańsk 2018); Pedagogika rodziny. Wykład/Ćwiczenia (Gdańsk 2019). Należy do Towarzystwa Naukowego KUL. Za działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1996).

Shopping Cart
Scroll to Top