W obronie integralnego rozwoju człowieka, małżeństwa i rodziny | PDF

10,00 


Format książki: PDF
Autor: Paweł Skrzydlewski
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 180

 

Kategoria:

Ze spisem treści książki można zapoznać się po kliknięciu w poniższy link:
Spis treści_W obronie integralnego rozwoju człowieka, małżeństwa i rodziny

 

Książka dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, filozofa, rektora i prof. Akademii Zamojskiej, to inspirowana katolicyzmem i filozofią realistyczną, a zwłaszcza myślą św. Tomasza z Akwinu, odpowiedź na współczesne zagrożenia, z którymi muszą mierzyć się rodziny. Te zagrożenia w następujący sposób opisuje dr hab. Marek Marczewski, teolog i pedagog, autor wstępu do książki Skrzydlewskiego: „Obok dawnych dotkliwych plag trapiących człowieka i ludzkie społeczności, to znaczy nędzy, głodu, chorób endemicznych, przemocy i wojen, pojawiają się nowe, uderzające w ludzkie życie, a więc różne­go rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, zabijanie nienarodzonych dzieci, preferowanie eutanazji, samobójstwa, tortury zadawane ciału i duszy, prowadzona z rozmysłem polityka depopulacyjna, wywieranie przy­musu psychicznego, nieludzkie i uwłaczające człowiekowi warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, narkomania, alkoholizm, handel kobietami, dziećmi i młodzieżą, nieludzkie warunki pracy połączone z wyzyskiem pracownika. To wszystko zamiast zanikać, rozpowszechnia się coraz bardziej, co więcej, postępuje i utrwala się nowa sytuacja, w której «przestępstwa przeciw życiu zyskują aspekt dotąd nieznany – i rzec można – jeszcze bardziej niegodziwy, wzbudzając głęboki niepokój; znaczna część opi­nii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię pra­wa do indywidualnej wolności i wychodząc z tej przesłanki domaga się nie tylko ich niekaralności, ale wręcz aprobaty państwa dla nich, aby móc ich dokonywać z całkowitą swobodą, a nawet korzystając z bezpłatnej pomocy służby zdrowia»”.

Ratunku przed tak zdefiniowanymi zagrożeniami Skrzydlewski szuka w wierze religijnej. Stwierdza: „[…] należy szukać ochrony rodziny, jej wzmocnienia, udoskonalenia i rozwoju przede wszystkim w autentycznym powrocie (nawróceniu się) człowieka do Boga. Na­wrócenie to w swej istocie nie dokonuje się na mocy jedynie ubogacenia materialnego człowieka (rozkoszowania się materialną stroną życia). Samo ubogacenie materialne ludzi może odciągać od Boga i ciążyć człowiekowi, przeszkadzać, a nawet do pewnego stopnia znie­walać ludzkie serce. Dopóki jednak serce to skłania się i ze swych sił dąży ku Bogu, istnieje szansa na to, że bogactwo materialne będzie pomocą i środkiem godziwym dla człowieka. Jednakże bez tego skie­rowania ludzkiego serca ku Bogu, wszelka pomoc materialna zostaje źle użyta i prowadzi do zepsucia człowieka. Tam, gdzie celem ludzkiego serca staje się bogactwo materialne, połączone z odrzuceniem Boga, przychodzi śmierć dla człowieka, jego rodziny, narodu i pań­stwa, kultury i cywilizacji. Cywilizacja śmierci, to cywilizacja życia człowieka dla materii, rzeczy, dla siebie, dla swej autonomii i miłości, to rzeczywistość antyrodzinna i antynatalistyczna. Cywilizację tę za­wsze przynosi naturalistyczny materializm i stojąca za nim antropo­logia i etyka. Przezwyciężyć tę cywilizację zawsze można, gdy serce człowieka skłania się ku Bogu i Jego nakazom. Bóg jest przecież Ojcem wszystkich ludzi, Ojcem wszechmocnym i jako Ojciec, nie może pozostać biernym wobec swoich dzieci”.

 

Paweł Skrzydlewski – dr hab. filozofii; rektor i prof. Akademii Zamojskiej. Napisał ponad dwieście pięćdziesiąt publikacji naukowych i popularnonaukowych, wygłosił przeszło sto referatów na konferencjach naukowych. Jest autorem następujących książek: Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego (Lublin 2002); Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego (Lublin 2013); Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa (Lublin 2013); Osoba w przestrzeni publicznej. Wybrane zagadnienia z filozofii człowieka i polityki (Kraków 2016); Ontyczne i społeczne podstawy pedagogii rodzinnej. Studium z filozofii wychowania i edukacji. Gdańsk 2018; Płciowość i wychowanie osoby (razem z Markiem Marczewskim). Gdańsk 2020. Jest współpracownikiem i autorem haseł w Powszechnej encyklopedii filozofii (t. 1–10) oraz w Encyklopedii filozofii polskiej (t. 1–2), Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej; należy do Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; L’Association des Amis de la PhilosophieClassique – Paris; Towarzystwa Naukowego KUL; Chełmskiego Towarzystwa Naukowego; współpracuje z Instytutem Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Fundacja Instytutu Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Shopping Cart
Scroll to Top