Wychowanie jako służba wierze: religijne wychowanie dzieci | PDF

10,00 

Format książki: PDF
Autor: Marek Marczewski
Rok wydania: 2024
Liczba stron: 354

Kategoria:

Ze spisem treści książki można się zapoznać po kliknięciu w poniższy link: Wychowanie jako służba wierze: religijne wychowanie dzieci

Publikacja Wychowanie jako służba wierze: religijne wychowanie dzieci  dr. hab. Marka Marczewskiego, prof. Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, teologa i pedagoga, to podręcznik przedstawiający tytułową subdyscyplinę pedagogiki z perspektywy katolickiej. Książka dzieli się na dwie części: pierwsza zawiera zagadnienia, które powinny zostać przedstawione na wykładach, druga zaopatrzona została w przeznaczone do omawiania na ćwiczeniach artykuły, pisane przez znakomitych specjalistów z zakresu pedagogiki rodziny.

Doskonałe omówienie zawartości książki razem z pochwałą jej merytorycznej zawartości znajdziemy w recenzji Ks. Prof. dra hab. Janusza Mariańskiego. Pisze on tak: „Jeżeli przez wychowanie będziemy rozumieć „wszelkie świadome wysiłki zmierzające do zrealizowania ideału wychowawczego, nie tylko heteronomiczne, podejmowane przez wychowawców w odniesieniu do wychowanków, ale także i przede wszystkim wysiłki autonomiczne, samowychowawcze” (ks. Franciszek Blachnicki), to u podstaw wychowania religijnego tkwią elementy założeń wychowawczych odwołujących się do przesłanek religijnych, które są charakterystyczne dla człowieka, który ze swej istoty skierowany jest do Boga, jest religijny, oraz do drugiej osoby, do społeczeństwa. Przez założenia wychowawcze należy rozumieć to, co ma być urzeczywistnione w procesie wychowawczym i samowychowawczym. Z samego pojęcia wychowania wynika, że tym, co ma być urzeczywistnione, będzie po prostu człowieczeństwo. Wychowanie religijne w ujęciu Marczewskiego jest wychowaniem personalistycznym (…). Jeżeli nawet obowiązek wychowania religijnego ciąży przede wszystkim na rodzicach, podkreśla Autor, to jednak w procesie wychowania religijnego współpracuje wiele czynników i instancji wychowawczych (Kościół, szkoła, organizacje społeczne, wspólnoty religijne, mass media itp.). Brak współdziałania pomiędzy instytucjami wychowującymi osłabia skuteczność oddziaływania rodziny, a niekiedy prowadzi do zaburzenia i dezintegracji osobowości religijnej wychowywanych dzieci. Dziś coraz większego znaczenia nabiera koncepcja zintegrowanego wychowania religijnego, tzn. takiego, które jest rezultatem zespołowego działania wielu instytucji zainteresowanych wychowaniem religijnym dzieci i młodzieży. Od ich współdziałania jest uzależniony prawidłowy przebieg procesu wychowania i w jakiejś mierze uzależnione są całościowe efekty wychowania”.

 

Marek Marczewski, dr hab., teolog i pedagog pastoralny; pracuje na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Redaktor pracy zbiorowej Pedagogika pastoralna (Lublin 2003), autor prac z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, inicjacji chrześcijańskiej, pedagogii wiary. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z metodologią pracy naukowej (Proseminarium. Suwałki 1995 razem z J. Jeziorską). Jest autorem wielu haseł w Encyklopedii Katolickiej (Lublin 1973-2014), Leksykonie teologii pastoralnej (Lublin 2006), Słowniku katechetycznym (Warszawa 2007) oraz licznych tekstów w pracach zbiorowych z zakresu katechetyki. Jest autorem książki Pedagogia Nowego Człowieka wobec społeczno-kulturowych wyzwań ponowoczesności (Kraków 2017), Stanowisko wobec dokumentu »Standardy edukacji seksualnej w Europie: Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem« (Ostrołęka 2019), Płciowość i wychowanie człowieka (Gdańsk 2020 razem z Pawłem Skrzydlewskim), a także współredaktorem tomu Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne (Gdańsk 2015) oraz redaktorem naczelnym pracy zbiorowej Pedagogika rodziny. Podejście systemowe (T. 1-3. Gdańsk 2016-2018). Jest także autorem podręczników z zakresu pedagogiki: Teoretyczne podstawy wychowania. Przedłożenie zagadnień (Gdańsk 2018); Pedagogika rodziny. Wykład/Ćwiczenia (Gdańsk 2019). Należy do Towarzystwa Naukowego KUL. Za działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1996).

Shopping Cart
Scroll to Top